Dòng phụ gia CEPHATECH

DÒNG PHỤ GIA CEPHATECH
Chất giữ ẩm và tạo kết cấu cho động vật chân đầu.
Mỗi loại được thiết kế để điều trị cụ thể các loại mực, mực và bạch tuộc không có da và/hoặc có da.

Dòng phụ gia CEPHATECH Đọc thêm "